ROZVRH ZČ v školskom roku 2022-2023

ROZVRH ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI
v školskom roku 2022/2023

Pondelok:
Tanečný krúžok od 16,15 – 17,15 hod.
Šípky od 15,15 – 16,00
Svetielko od 14,00 – 15,00 / každý druhý týždeň/
Kynologický krúžok od 16,00 – 17,00 hod.
Partička od 15,00 – 16,00 hod.
Stretnutie matiek od 17,00 – 18,00 hod.
Voľnočasové aktivity

Utorok:
Agroturistika od 15,30 – 17,00
Na skle maľované od 14,00 -15,30
Svetielko od 14,00 – 15,00 /každý druhý týždeň/
Lego od 15,15 – 16,15
Voľnočasové aktivity

Streda:
Tanečný krúžok od 16,15 – 17,15 hod.
Lego od 15,00 – 16,00 hod.
Šikovné ručičky 15,15 – 16,15
Drevo ako dar od 15,30 – 17,00 hod./ Pastoračné centrum/
Voľnočasové aktivity

Štvrtok:
Keramický krúžok I. skupina od 15,00 – 16,30 hod.
Stolný tenis od 14,30 – 15,30
Gitara I. skupina od 16,00 – 17,00 hod.
Šach – tréning od 16,00 – 18,00
Voľnočasové aktivity

Piatok:
Šachový krúžok I. skupina od 15,00-16,00 hod.
Šachový krúžok II. skupina od 16,00 – 18,00 hod.
Gitara II. skupina od 14,00 – 15,00
Gitara III. skupina od 15,15 – 16,15 hod.
Anglický jazyk I. skupina od 14,00 -14,45 hod.
Anglický jazyk II. skupina od 15,15 – 16,00 hod.
Keramický II. skupina od 15,00 – 16,30 hod.
Spevokol od 16,30 – 18,00 hod.
Miništrantský od 17,00 – 18,00 hod.
Voľnočasové aktivity
Každý druhý týždeň/ okrem prvopiatkového týždňa/ je stretnutie tretiakov SVETIELKO v pondelok, utorok a v stredu od 14,00 -15,00hod. .
Sobota: Ligové zápasy SŠZ
Nedeľa: Ligové zápasy SŠZ, Stretnutia rodín

PONUKA ZÁUJMOVEJ ČINNOSTI na nový školský rok 2022/2023

CIRKEVNÉ CENTRUM VOĽNÉHO ČASU BELUŠA, FARSKÁ 1158, BELUŠA

Milí rodičia!
Aj v novom školskom roku 2022/2023 ponúkame vašim deťom voľnočasové aktivity a pravidelnú záujmovú činnosť, aby mohli zmysluplne tráviť svoj voľný čas, rozvíjať a objavovať svoje talenty. Jednotlivé krúžky budú viesť kvalifikovaní pedagogickí a odborne vzdelaní pracovníci.

Podmienky zápisu:
Vypísaná a podpísaná žiadosť o prijatie / u detí do 18 rokov zákonným zástupcom/ spolu s čestným vyhlásením a súhlasom so spracovaním osobných údajov.
Pravidelná záujmová činnosť je spoplatnená!!!
Voľnočasové aktivity je možné uhradiť vzdelávacím poukazom.
Formačné stretnutia sú bezplatné, ale môžete centrum podporiť tiež vzdelávacím poukazom!!!

V školskom roku 2022/2023 môžete Cirkevnému centru voľného času darovať 2% z daní. Financie budú využité na skvalitnenie činnosti našich záujmových útvarov. Ďakujeme všetkým rodičom, priateľom a organizáciám za podporu a financie za minulý školský rok.

Ponúkame tieto ZČ:

NA SKLE MAĽOVANÉ – milé deti pozývame vás na krúžok kde sa naučíte rôzne techniky maľovanie na sklo. Krúžok bude tématicky ladený, podľa ročného obdobia. Budeme spolu vyrábať vitrážne sklíčka s jesennými motívmi, zrkadielka, vyrobíme si rámiky na fotografie a spolu sa prepracujeme aj k maľovanie vianočných ozdôb.

KYNOLOGICKÝ KRÚŽOK – pre deti od 8 rokov. Budeme vás sprevádzať psím svetom, naučíme vás a vášho psíka základné povely a rôzne triky. Krúžok bude obsahovať aj začlenenie sa do psích športov, prechádzky v prírode a ďalšie zábavné aktivity so svojím chlpatým maznáčikom. Tešíme sa na vašu spoločnosť.

TVORIVÉ DIELNE pre hendikepované deti / práca s hlinou, papierom, nožnicami…/

ZÁBAVNÁ GITARA
Cieľom krúžku je zoznámiť deti so základmi hry na gitare. Výsledkom by mala byť znalosť základných akordov a znalosť zahrať piesne. Deti sa prezentujú aj na besiedkách v CCVČ. Môžu sa prihlásiť začiatočníci, ale aj pokročilí. TVORIVÉ DIELNE pre hendikepované deti / práca s hlinou, papierom, nožnicami…/

HRA NA ZOBCOVEJ FLAUTE
Flauta je dychový drevený alebo plastový hudobný nástroj. Na krúžku sa budeme učiť hrať rôzne piesne a skladby samy aj všetci spolu.

SPEVOKOL
Spevokol v Beluši funguje už veľa rokov a za tie roky sa v ňom vystriedalo aj veľa spevákov, či speváčok. Stretávame sa každý piatok hodinu a pol pred svätou omšou. Na skúške nacvičujeme piesne, ktoré potom spievame na svätej omši. Keďže spevokol tvoria prevažne len dievčatá, radi by sme uvítali aj chlapcov.

DREVO AKO DAR
Drevo je pre nás darom z neba. V tomto krúžku spoznáte štruktúru dreva, jeho využitie a jeho krásu. Naučíme vás vytvárať jednoduché výrobky a darčeky, ktoré potešia každého. Krúžok je pre deti od 8. rokov.

LEGO KRÚŽOK I.- pre mladšie deti
LEGO KRÚŽOK II. – pre staršie deti
Tvorivé stavebnice je výuka základov vedy a techniky hravou formou. Deti skladajú originálne modely strojov zo špeciálnych stavebníc LEGO a vďaka originálnej metodike získavajú cenné poznatky o tom, ako fungujú.

ŠIKOVNÉ RUČIČKY – kreatívne dielne pre deti 5 -8 ročné / vystrihovačky, papierové ozdoby podľa ročných období, maľovanie … vyskúšame si viaceré tvorivé techniky/

ANGLICKÝ JAZYK
Krúžok je zameraný prevažne na dosiahnutie základných vedomostí a komunikatívnych zručností. Vítaní sú začiatočníci aj pokročilí, jednoducho ten, kto chce svoju angličtinu zlepšiť, oprášiť, alebo začať úplne od začiatku.

POHYBOVO TANEČNÝ KRÚŽOK pre deti 5-7 rokov
Tanec rozvíja koordináciu pohybov, kontrolu tela a estetické cítenie, spája športovanie s estetickou a spoločenskou stránkou pohybu. Posilňuje telo
a poskytuje radosť zo života. Tento krúžok je pre dievčatá aj chlapcov.

TANEČNÝ KRÚŽOK – mladší I. stupeň ZŠ

TANEČNÝ KRÚŽOK – starší – II.st. ZŠ

ŠACHOVÝ KRÚŽOK – mladšie deti
ŠACHOVÝ KRÚŽOK – staršie deti – Logické myslenie, bystrý úsudok a trpezlivosť sú vlastnosti, ktoré preukazujú a využívajú hráči pri hre v šachu. Šachový krúžok máme perfektne vybavený kvalitnými šachovnicami spĺňajúce kritéria ligových súťaží, digitálnymi hodinami aj šachovou tabuľou.

KERAMICKÝ KRÚŽOK
Práca s hlinou, štetcami a farbami. Výroba úžitkových predmetov
a darčekov pre svojich blízkych – to je práca na keramickom krúžku.
Dielňa je vybavená hlinou, glazúrami, pomôckami , hrnčiarskym kruhom a samozrejme pieckou, v ktorej predmety vypaľujeme. Postup práce je zložitý, ale konečný výsledok za to stojí.

AGROTURISTICKÝ KRÚŽOK
Hlavnou náplňou krúžku je starostlivosť o zvieratá , no žiaci tu získajú i rôzne informácie z oblasti ekológie. Kontakt so zvieratami vyvoláva u detí pocit radosti, spokojnosti a šťastia.

PRÁCA S PC A INTERNET – pre ml. deti
V tejto záujmovej činnosti sa deti oboznamujú so základnými poznatkami o hardvéri a softvéri, učia sa pracovať s operačným systémom Microsoft Windows, ako aj pracovať s Internetom, vyhľadávať potrebné informácie, vypracovávanie projektov a úloh do školy, hľadanie rôznych materiálov, výroba plagátov a mnoho iných zaujímavostí.

POSILŇOVŇA
Posilňovňa je určená pre mládež, rodičov a širokú verejnosť z Beluše a okolia , kde si každý môže upevniť nielen svoje telo, ale aj pevnú vôľu.

STOLNÝ TENIS
Stolný tenis alebo ping pong je druh športu, pri ktorom je snahou hráča zahrať loptičkou ponad sieťku na stole tak, aby jej vrátenie spôsobovalo ťažkosti súperovi. Stolný tenis patrí medzi najrýchlejšie športové hry na svete a učí mať rýchly odhad hernej situácie.

STOLNÝ FUTBAL
Stolný futbal je stolová hra väčšinou pre štyroch hráčov – dvaja útočníci a 2 obrancovia. Panáčikovia sú umiestnení v rôznom počte na ôsmich priechodných alebo teleskopických tyčiach. Obranca hrá s jedným brankárom a s dvoma obrancami, útočník so stredovým radom s piatimi panáčikmi a s útočnou radou s tromi panáčikmi.

ŠÍPKARSKY KRÚŽOK – kto sa chce naučiť hrať šípky, alebo zdokonaliť v technike hádzania šípok do terča, nech sa prihlási na tento krúžok.

VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
Každý deň okrem soboty a nedele, v čase od 12,00 hod. do 17,30 hod. deti prichádzajú do centra, kde sa môžu hrať rôzne spoločenské hry, šach, človeče, stolný tenis, stolný futbal, alebo vyskúšať si výtvarné umenie, prácu s papierom, alebo iným materiálom, pozrieť si rozprávku, film, napísať si domácu úlohu, porozprávať sa s kamarátmi, alebo len tak posedieť s priateľmi .

V spolupráci s kňazmi, rodičmi a učiteľmi ponúka individuálnu i skupinovú činnosť zameranú na rozvoj osobnosti a hodnôt, ktoré ponúka kresťanstvo. Jednotlivé stretnutia a v rámci nich aktivity majú prispieť k rozvoju duchovného rastu osobnosti detí a mládeže.

VYHRADENÉ PRE MINIŠTRANTOV
Samotné slovo „miništrant“ pochádza z latinského slova „ministrare“, čo v preklade znamená „posluhovať pri stole“. Táto služba sa ukázala potrebná a najlepšie sa v nej osvedčili mladí, čestní chlapci. Hlavnou myšlienkou činnosti miništranta je služba a vzor pre ostatných. V tomto duchu sa nesú aj naše stretnutia v CCVČ.
SVETIELKO
Budovanie správneho prístupu k životu na základe duchovných hodnôt.Príprava na 1. Sv. prijímanie.
Partička – stretká s p. farárom pre štvrtákov a starších
Šachový klub / II. liga, III. liga, IV. liga/
Formačné stretnutia birmovancov
Klub mladých v PC
Spoločenstvo rodín
Spoločenstvo matiek
Voľnočasové aktivity v CCVČ začínajú 5.9.2022 v čase od 12,00 hod. do 17,00 hod. / tieto aktivity môžete uhradiť vzdelávacím poukazom/. Ostatná pravidelná záujmová činnosť je spoplatnená.
Slávnostné otvorenie pravidelnej záujmovej činnosti je 28.9.2022 o 16,00 hod. v CCVČ Beluša.
Pravidelná záujmová činnosť začína od 1. 10. 2022.
Prihlasovať deti môžete každý pracovný deň v čase od 12,00 hod. do 17,00 hod. v CCVČ Beluša.
Tešíme sa na spoluprácu s Vami!
Mgr. Vlasta Orgoníková
Bližšie informácie dostanete:
Cirkevné centrum voľného času Beluša, Farská 1158, 018 61 Beluša
Mob.: 0904738397
e-mail: riaditelka@ccvcbelusa.sk web: www.ccvcbelusa.sk
Zápis do krúžkov je do 15. 09. 2022!!!

Pozvánka na Šachový turnaj o pohár riaditeľky CCVČ Beluša

Milé deti, pozývame vás ŠACHOVÝ TURNAJ O POHÁR RIADITEĽKY CCVČ,ktorý sa koná dňa 30.6.2022 v Cirkevnom centre voľného času Beluša o 14,30 hod., pre školopovinné deti z Beluše/Beluša, Hloža, Podhorie, Visolaje, Mojtín/
Treba sa nahlásiť do 27.6.2022 v centre. Čakajú vás krásne ceny!!!
Po turnaji bude grilovačka na Farskom dvore!!!

Družstvo CCVČ Beluša skončilo na stupni víťazov v 2. lige

V dňoch 30.04. – 01.05.2022 sa odohralo posledné dvojkolo 2 ligy „B“ v šachu. Belušskí šachisti privítali doma hostí z Levíc. V sobotu 30.04.2022 nastúpilo družstvo CCVČ Beluša proti levickému B- družstvu, s ktorým jednoznačne zvíťazilo v pomere 7,5 : 0,5. Domáci nastúpili v silnej zostave- FM Vladimír Vojtek, FM Jaromír Bednář, FM Peter Bombek, Kristián Rúček, Marián Kútny, Peter Rúček, Jana Šošovičková a Lukáš Vaštík. Za hostí hrali: Vladimír Szucs, Daniel Chlpek, Dominik Zilkay, Richard Kovacsik, Peter Ševčík, Gábor Papp, Tomáš Murajda a Zsolt Papp. Z belušských šachistov vyhrali svoju partiu: FM Vladimír Vojtek, FM Jaromír Bednář, FM Peter Bombek, Kristián Rúček, Marián Kútny, Peter Rúček a Lukáš Vaštík. Remizovala Jana Šošovičková. Bolo to najvyššie a najpresvedčivejšie víťazstvo belušských šachistov v tejto sezóne. Po hladkom sobotňajšom víťazstve družstvo CCVČ Beluša v nedeľu remizovalo s Levicami A 4 : 4. Remíza sa zrodila po veľmi bojovnom a napínavom priebehu. Škoda najmä viacerých nevyužitých šancí na niektorých šachovniciach, k víťazstvu Beluše nechýbalo veľa. Treba poznamenať, že družstvo CCVČ Beluša nastúpilo v tomto zápase v trochu slabšej zostave ako v sobotu. A okrem toho Levice A boli vedúce družstvo celej súťaže a nakoniec ju aj jednoznačne vyhrali. Zostava družstva CCVČ Beluša bola nasledovná: FM Jaromír Bednář, FM Peter Bombek, Kristián Rúček, Marián Kútny, Miroslav Lasch, Peter Rúček, Jana Šošovičková a Lukáš Vaštík. Za družstvo ŠK Levice A hrali: Martin Chlpík, Igor Poláčik, Juraj Lecký, Martin Solčan, Martin Budinský, Rastislav Nikel, Ondrej Hudoba a Alan Šimkovič. Z belušských šachistov vyhrali: FM Jaromír Bednář, Kristián Rúček a Lukáš Vaštík. Remizovali: FM Peter Bombek a Miroslav Lasch. Iba 0,5 boda v poslednom zápase delilo Belušu od celkového 2. miesta. No konečné 3. miesto v tabuľke je na nováčika výborný výsledok. Po poslednom kole má družstvo CCVČ Beluša na konte 14 bodov, pričom má druhé najlepšie pomocné hodnotenie 40,0 hneď za víťazom 2. ligy. Družstvo CCVČ Beluša sa v silnej konkurencii 12 družstiev v 2. lige nestratilo, ba naopak má do budúcnosti veľký potenciál.
Čo sa týka jednotlivých individuálnych úspechov, z belušských hráčov sa najviac darilo Kristiánovi Rúčekovi, ktorý získal 8,5 bodov z 9 partií a získal 109 bodov do ratingu, pričom jeho Rp bolo 2444. Výborne hral aj Peter Rúček, ktorý uhral 6 bodov z 9 partií a Lukáš Vaštík, ktorý získal 2,5 boda z 3 partií. Z belušských posíl hrali výborne – Jaromír Bednář, ktorý získal 2,5 boda z 3 partií, Vladimír Vojtek ktorý odohral len jednu partiu, ale presvedčivo ju vyhral, Andrej Vereš, ktorý uhral 2 body z 3 partií, Peter Bombek, ktorý uhral 5 bodov z 9 partií a Miroslav Lasch, ktorý nazbieral 4 body zo 7 partií.
Kompletné výsledky súťaže a štatistiky nájdete na stránke – http://chess-results.com/tnr578061.aspx?lan=4&art=0 . Belušským šachistom ďakujeme za bojovné výkony v 2. lige a vzornú reprezentáciu Cirkevného centra voľného času v Beluši. Taktiež gratulujeme celému A – družstvu k veľkému úspechu a prajeme veľa ďalších výborných výsledkov v nasledujúcej sezóne.
Na záver by sme sa chceli poďakovať hlavne zriaďovateľovi CCVČ Beluša a firme Drevopal, ktorí sponzorovali šachovu ligu.

Mgr. Marián Kútny ml.